Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dostępnych w serwisie internetowym 100portali.pl na rzecz Użytkowników.

§1 Definicje

100portali.pl – jest to serwis internetowy dostępny pod adresem http://100portali.pl. , ktorego działalność polega na pośredniczeniu w publikacji ogłoszeń. Właścicielem niniejszego serwisu jest spółka 100portali.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul.Władysława Łokietka 5, NIP 8792679921 REGON 362546483, nr KRS 0000576977 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 10.000 zł

Użytkownik – jest to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Usługa – pośrednictwo w publikowaniu ogłoszeń dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a także pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Usługa Wyróżniania Ogłoszeń – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi wyróżnienie umieszczonego w danym Serwisie ogłoszenia na okres czasu wskazany w Regulaminie, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Cennik – ustalane przez 100portali.pl opłaty za korzystanie przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, które są publikowane w zakładce „cennik”

§ 2 Zasady dodawania ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Usługa świadczona w Serwisie 100portali.pl polega na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi możliwości publikowania ogłoszeń nieruchomościowych na wszystkich portalach objętych ofertą w zależności od kategorii oferowanej nieruchomości. Dodatkową usługą jest usługa odpłatnego pośrednictwa w obrocie ogłaszanych nieruchomości. Dodatkową usługą jest też Usługa Wyróżniania Ogłoszeń, która polega na tym, że użytkownik może dokonać zakupu punktów promocyjnych (według zasad określonych w cenniku), które wykorzysta na zwiększenie atrakcyjności swojej oferty na portalach 100portali.pl, gratka, oferty.net+morizon.pl+domy.pl, oraz otodom.pl.
 2. Okres ważności punktów wynosi 180 dni, liczonych od dnia zakupu punktu. Usługa Wyróżnienia Ogłoszeń polega na tym, że oferta która posiada najwyższą ilość punktów znajduje się najwyżej na liście wyników wyszukiwania dla lokalizacji, w której się znajduje. Dodatkowo na portalu 100portali.pl te oferty, których użytkownicy wykupią największą ilością punktów promocyjnych znajdą się na stronie głównej serwisu w dziale ofert promowanych, w zależności od lokalizacji użytkownika.
 3. Ogłoszenia publikowane są za pośrednictwem Serwisu w ramach wybranych przez Użytkownika pakietów, na które składają się wskazane portale ogłoszeń nieruchomości.
 4. Ogłoszenie może być edytowane jednakże zmiany treści nie mogą obejmować zmiany na inną nieruchomość.
 5. Użytkownik zamieszcza Ogłoszenie w Serwisie za pomocą formularza on-line dostępnego w Serwisie.
 6. Za usługi świadczone w Serwisie Użytkownik uiszcza z góry opłatę przewidzianą w Cenniku.
 7. Wszelkie opłaty za publikację Ogłoszeń w Serwisie są pobierane z góry za pośrednictwem serwisu obsługującego płatności DotPay SA. Za moment zapłaty uznaje się moment uzyskania potwierdzenia dokonania płatności od DotPay SA.
 8. Przekazanie Ogłoszenia do publikacji w serwisach współpracujących następuje niezwłocznie po potwierdzeniu dokonania płatności przez DotPay SA. Zastrzegamy jednak, że niektóre serwisy ogłoszeniowe potrzebują do 24 godzin na przetworzenie otrzymanych danych, zatem publikacja w przypadku niektórych serwisów może się rozpocząć w ciągu 24 godzin.
 9. Okres publikacji Ogłoszenia dodanego do Serwisu za pomocą formularza on-line jest określony zgodnie z wyborem dokonanym w momencie dodania Ogłoszenia.
 10. Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w serwisach ogłoszeniowych.
 11. Zamieszczając Ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub wynajmu nieruchomości Użytkownik oświadcza, że albo jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia, albo że jest uprawniony do dysponowania lub reklamowania zgłaszanej nieruchomości.
 12. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem 100portali.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 13. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §2 pkt 11 umowy odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez serwis 100portali.pl zostało rozpoczęte. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§3 Warunki zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkowników

 1. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie jest podanie przez Użytkownika prawdziwych danych kontaktowanych umożliwiających kontakt zainteresowanego z zamieszczającym Ogłoszenie oraz obowiązkowego, minimalnego zakresu danych opisujących oferowaną lub poszukiwaną nieruchomość.
 2. Bezpośredni kontakt do Ogłaszającego nieruchomość wskazany jest w treści ogłoszenia. Automatyczny eksport ogłoszeń wymaga korzystania z jednego konta firmowego, w związku z tym niektóre portale mogą dodatkowo wyświetlać nazwę i kontakt do firmy 100portali.pl.
 3. Zamieszczane Ogłoszenie może być opatrzone zdjęciami, planami, wizualizacjami dotyczącymi oferowanej nieruchomości. Dodawanie w Ogłoszeniu zdjęć innych nieruchomości lub innych plików graficznych, w szczególności zawierających logo lub treści reklamowe, jest zabronione.
 4. Użytkownik zezwala Właścicielowi serwisu do wykorzystywania w/w materiałów (w szczególności zdjęć) do celów marketingowych.
 5. Treść zamieszczanych w Serwisie Ogłoszeń a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami ani nie może nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji.
 6. W treści Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie zakazane jest zamieszczanie treści reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron www lub innych serwisów internetowych.
 7. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd użytkowników Serwisu, w szczególności celowe podawanie w treści Ogłoszeń nieprawdziwych danych – np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród użytkowników są zakazane.

§4 Wirtualny Agent.

 1. Wirtualny Agent jest jednym z trzech dostępnych pakietów usług. Tylko w ramach tego pakietu - 100portali.pl działa jako pośrednik w obrocie nieruchomościami.
 2. Zakres czynności wykonywanych przez pośrednika w ramach pakietu Wirtualny Agent określa pisemna Umowa o współpracy zawierana drogą korespondencyjną. Po wyborze przez Użytkownika i opłaceniu pakietu Wirtualny Agent - 100portali.pl niezwłocznie wysyła Umowę o współpracy, którą Użytkownik podpisuje w obecności kuriera i odsyła z powrotem. Koszt usługi kurierskiej ponosi 100portali.pl.
 3. Umowę o współpracy można pobrać w tym miejscu link.
 4. Umowa o współpracy obejmuje:
  1. wsparcie w negocjacjach z klientem kupującym,
  2. przygotowanie wzorów protokołu uzgodnień Stron i protokołu zdawczo – odbiorczego,
  3. przygotowanie do zawarcia transakcji – tj. uzgodnienie terminu i danych Stron niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego,
  4. analizę dostarczonych skanów dokumentacji nieruchomości,
  5. publikację na portalach Otodom.pl, Olx.pl, Allegro.pl (ze wskazaniem numeru telefonu Użytkownika lub na życzenie: numeru pośrednika 100portali.pl)
  6. publikację na pozostałych portalach (ze wskazaniem numeru telefonu Użytkownika lub na życzenie: numeru pośrednika 100portali.pl)
 5. W przypadku pojawienia się zapytania skierowanego do 100portali.pl ze strony zainteresowanego nieruchomością oferowaną w ramach Wirtualnego Agenta - 100portali.pl jest upoważniona do przekazania potencjalnemu klientowi numeru telefonu Użytkownika w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu.
 6. Na życzenie Użytkownika 100portali.pl może umówić dodatkowo płatną usługę firm partnerskich oferujących tzw. Home Staging oraz profesjonalną sesję fotograficzną nieruchomości. Usługi te są dostępne tylko w wybranych lokalizacjach.

§5 Odpowiedzialność

 1. W przypadku Pakietu Standard i Premium - 100portali.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu, nie działa jako pośrednik kojarzący strony transakcji tylko jako biuro ogłoszeń pośredniczące w publikowaniu ogłoszeń.
 2. W przypadku wyboru Pakietu Wirtualny Agent - 100portali.pl działa jako pośrednik w obrocie nieruchomościami na podstawie pisemnej Umowy o współpracy.
 3. W ramach wszystkich Pakietów - 100portali.pl nie pobiera dodatkowych opłat prowizyjnych.
 4. 100portali.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych Ogłoszeń a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania w Ogłoszeniu nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń odpowiadają wyłącznie zamieszczający je Użytkownicy.
 5. Właściciel portalu bądź portali wyświetlających ogłoszenia mają prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie serwisu lub jego partnerów,
  5. wprowadzające w błąd.
 6. 100portali.pl nie odpowiada za:
  1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  2. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  3. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
  4. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.
 7. Serwis 100portali.pl nie daje gwarancji publikacji oferty na wszystkich portalach dodatkowych ze względu na ich tematyczny i regionalny charakter.
 8. Serwis 100portali.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

§6 Reklamacje

 1. Klient może składać Reklamacje w zakładce kontakt za pośrednictwem wiadomości w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na podany adres 100portali.pl.
 2. W przypadku Reklamacji, wskazane jest, aby Klient dołączył informacje o ogłoszeniu, którego reklamacja dotyczy z podaniem swojego loginu oraz wskazać szczegółowy opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 3. 100portali.pl niezwłocznie rozpatruje złożoną Reklamację, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych lub gdy istnieje konieczność:
  1. uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,
  2. uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,
  3. przekazania Reklamacji do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem (portali współpracujących, płatności DotPay SA), dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Reklamacji.
 4. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Reklamacji i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Reklamacji oraz o okolicznościach, które mają zostać ustalone w wydłużonym terminie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).
 2. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur za usługi w formie elektronicznej.
 3. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą serwisu 100portali.pl.
 4. Regulamin dostępny jest w Serwisie 100portali.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 5. O zmianie Regulaminu serwis 100portali.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis 100portali.pl, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.


PozdrawiamyZAŁ. 1) WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy można od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, należy poinformować o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: odstapienie@stoportali.pl.
Poniżej znajduje się przykładowa treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu 100portali.pl. Data zawarcia umowy to …………………………………… .